Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 10-04-2021

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van GoAds Marketing.
  • Abonnement: een Overeenkomst tot het (in veel gevallen periodiek) leveren van diensten door GoAds Marketing.
  • De Abonnee: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die de Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij GoAds Marketing.
  • Diensten: door GoAds Marketing voor De Abonnee op basis van een (duur)Overeenkomst periodiek te verrichten werkzaamheden in verband met (internet)marketing in de breedste zin van het woord.
  • GoAds Marketing: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GoAds Marketing V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67876544, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7418 CC) Deventer, Schonenvaardersstraat 14. Onder deze handelsnaam levert GoAds Marketing V.O.F. of met GoAds Marketing V.O.F. gelieerde ondernemingen een Abonnement aan De Abonnee.
  • Overeenkomst: elke Overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen (abonnements)tarief, ongeacht de frequentie van de werkzaamheden en de wijze van oplevering, verrichten van (internet)marketing werkzaamheden in de breedste zin van het woord door GoAds Marketing aan De Abonnee, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid met de Overeenkomst of specifieke productvoorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
  • Partijen: GoAds Marketing V.O.F. handelend onder de naam GoAds Marketing en De Abonnee. Website: www.goadsmarketing.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door GoAds Marketing uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door De Abonnee gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van De Abonnee toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen GoAds Marketing en De Abonnee, wordt De Abonnee geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.3 GoAds Marketing is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan De Abonnee. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

2.4 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan De Abonnee beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de Website).

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Offertes en aanbiedingen van GoAds Marketing zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door De Abonnee mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden GoAds Marketing niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor De Abonnee duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4 Indien een offerte of aanbieding van GoAds Marketing door De Abonnee wordt aanvaard, heeft GoAds Marketing het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4- Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke, hieronder ook begrepen elektronische/e-mail, aanvaarding door GoAds Marketing van een aanvraagformulier ingediend door De Abonnee of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen. GoAds Marketing kan hierbij worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger.

4.2 GoAds Marketing kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of De Abonnee aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien GoAds Marketing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door De Abonnee te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten

5.1 De door GoAds Marketing gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Betaling aan GoAds Marketing vindt plaats op basis van een door of namens GoAds Marketing toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. GoAds Marketing heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van De Abonnee te verlangen.

5.3 Alle betalingen door De Abonnee aan GoAds Marketing worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van De Abonnee.

5.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is De Abonnee zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,– exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.

5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is GoAds Marketing gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.

5.6 De Abonnee is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door GoAds Marketing.

5.7 GoAds Marketing mag de prijzen van haar Diensten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

5.8 De Abonnee zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GoAds Marketing melden.

5.9 Indien De Abonnee drie maanden onbetaald heeft, is GoAds Marketing gerechtigd om alle openstaande en nog toekomstige maandtermijnen van de overeenkomst in één keer op te eisen.

5.10 GoAds Marketing heeft het recht om de facturatie, automatische incasso en debiteurenbeheer uit te besteden aan derden. In dit geval worden de facturen op facturatiedatum verkocht aan de samenwerkende factoring bedrijf.

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 24 maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de Overeenkomst. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. De Abonnee kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij De Abonnee.

Artikel 7. Nakoming Overeenkomst

7.1 GoAds Marketing spant zich er naar behoren voor in dat haar dienstverlening voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de creatieve vrijheid van GoAds Marketing, is sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten aanzien van verwachte resultaten.

7.2 GoAds Marketing heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. GoAds Marketing kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met De Abonnee voortvloeien overdragen aan een derde. Hiertoe is geen toestemming van De Abonnee nodig.

7.3 GoAds Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens De Abonnee indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van GoAds Marketing.

7.4 GoAds Marketing heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

7.5 Indien GoAds Marketing op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

Artikel 8. Verplichtingen De Abonnee

8.1 De Abonnee spant zich er naar behoren voor in, tijdig en volledig, alle door GoAds Marketing in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgevraagde informatie tijdig en volledig te verstrekken.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door GoAds Marketing genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan GoAds Marketing bekend waren. GoAds Marketing spant zich ervoor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt GoAds Marketing niet in verzuim.

9.2 GoAds Marketing is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is GoAds Marketing gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.

9.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GoAds Marketing en De Abonnee zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9.4 Ingeval van overschrijding van een (opleverings)termijn, dient De Abonnee GoAds Marketing schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan GoAds Marketing een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen.

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

10.1 GoAds Marketing verwerkt persoonsgegevens van De Abonnee indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft De Abonnee met het aangaan van een Overeenkomst met GoAds Marketing of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

10.2 De Abonnee heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens overeenkomstige de geldende wettelijke regelingen. Hiervoor kan De Abonnee contact opnemen met GoAds Marketing via het e-mailadres: info@goadsmarketing.nl.

Artikel 11 Klachten

11.1 Aanmerkingen of klachten over de Overeenkomst en/of de dienstverlening door GoAds Marketing dienen binnen zeven dagen na het ontstaan en kenbaar zijn van de klacht aan GoAds Marketing kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres info@goadsmarketing.nl. Bij gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens GoAds Marketing.

11.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat GoAds Marketing hier adequaat op kan reageren.

11.3 Een klacht zal door GoAds Marketing binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van GoAds Marketing wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan GoAds Marketing door De Abonnee is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienstverlening onder de Overeenkomst.

12.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van GoAds Marketing onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 1.000,–.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– redelijke kosten die De Abonnee heeft gemaakt om de prestatie van GoAds Marketing aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;

– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van GoAds Marketing voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.

12.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van GoAds Marketing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GoAds Marketing zelf of door haar ingeschakelde derden.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan GoAds Marketing een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij De Abonnee.

12.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door De Abonnee ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoeding ligt bij De Abonnee. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 GoAds Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

– De Abonnee de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst GoAds Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat De Abonnee de verplichtingen niet zal nakomen;

– in geval er goede grond bestaat te vrezen dat De Abonnee slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

Voorts is GoAds Marketing bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GoAds Marketing op De Abonnee onmiddellijk opeisbaar. Indien GoAds Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.2 Op het tijdstip, waarop De Abonnee in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft GoAds Marketing het recht de Overeenkomst met De Abonnee zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Abonnee is alsdan aansprakelijk voor door GoAds Marketing geleden schade.

13.4 Bedragen die GoAds Marketing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen GoAds Marketing al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendom

14.1 De Abonnee verkrijgt geen rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot websites en / of webshops of ingerichte softwareplatforms, tenzij anders overeengekomen.

14.2 GoAds Marketing garandeert niet dat de aan De Abonnee geleverde Diensten (bijvoorbeeld het plaatsen van stockfoto’s op een website) geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Productvoorwaarden van GoAds Marketing

Artikel 15. Landingspagina’s

15.1 Een aantal webpagina’s zal door GoAds Marketing ontwikkeld, deze omvatten het afgesproken maximum aantal pagina’s zoals bepaald onder ‘prestatie gekozen door de Abonnee’ op de eerste pagina. Deze pagina’s zijn zogenaamde “landingspagina’s” die door GoAds Marketing geoptimaliseerd zullen worden voor de online vindbaarheid in zoekmachines.

15.2 De inhoud van iedere pagina zal geoptimaliseerd worden voor het gewenste doelpubliek en geoptimaliseerd rond een specifiek thema. Het enige doel van de pagina is de internetgebruiker te overtuigen om tot actie over te gaan (verkoop, inschrijving, download, contact).

15.3 In samenspraak met GoAds Marketing worden de doelstellingen, de zoektermen en de belangrijkste uitdrukkingen bepaald. Een professionele copywriter zal een korte tekst opmaken. De pagina’s zullen een duidelijke telefoonnummer en/of een contactformulier bevatten.

Iedere latere aanpassingen van meer dan 15% van de inhoud van de “landingspagina’s”, wordt het onderwerp van een offerte en van een aparte facturering.

15.4 Deze “landingspagina’s” zijn geen vervanging voor een eventueel reeds bestaande website. Het optimaliseren betreft enkel de tekstuele inhoud, de grafische vormgeving zal gebeuren aan de hand van een reeks gestandaardiseerde formats, aangepast aan de sector van de Abonnee.

Artikel 16. Hosting

GoAds Marketing verbindt zich ertoe om de hierboven beschreven website te huisvesten op de samenwerkende en/of haar eigen server-platforms. Dat server-platform is beschikbaar voor het grote publiek via het internet. GoAds Marketing levert de nodige gegevenscapaciteit, veiligheidssystemen en software voor het functioneren van de servers. Gezien de specifieke eigenschappen van het internet, garandeert GoAds Marketing noch de toegang tot de website zonder onderbreking door gebruikers van het internet, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van GoAds Marketing kan niet worden ingeroepen in het geval van onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking of storing van de telecommunicatieverbinding, aangezien dat niet onder de controle van GoAds Marketing valt.

Artikel 17. Domeinnaam

17.1 GoAds Marketing zal in opdracht van de Abonnee alle formaliteiten voor het registeren van een domeinnaam op zich nemen. Met het oog hierop dient de Abonnee op eenvoudig verzoek van GoAds Marketing alle documenten en informatie te leveren die hiervoor nodig zijn.

17.2 In ieder geval verbindt GoAds Marketing zich niet tot het effectief toewijzen van domeinnaam aan de Abonnee, aangezien die beslissing toekomt aan de daarvoor bevoegde instanties en af hangt van zijn beschikbaarheid. De domeinnaam zal door GoAds Marketing gekozen worden, één en ander in overleg met de Abonnee, die bevestigt dat deze keuze geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De aanvraag door GoAds Marketing gebeurt voor rekening van de Abonnee, daaruit volgt dat de Abonnee de eigenaar is van de domeinnaam in kwestie.

17.3 GoAds Marketing is niet verantwoordelijk wanneer een domeinnaam niet door haar in beheer kan genomen worden, wat de Abonnee niet ontslaat van de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18. SEO – Zoekmachine Optimalisatie

18.1 GoAds Marketing verbindt zich toe de nodige middelen in werking te stellen om de website/webshop van de Abonnee te optimaliseren en met een betere indexering de opname in de zoekresultaten te laten voorkomen. GoAds Marketing zal een kans inventarisatie uitvoeren voor een drietal zoekwoorden en deze zoekwoorden zullen de fundering vormen van de SEO campagne. Deze zoekwoorden zullen bepaald worden door de ervaren online marketeers van GoAds Marketing, één en ander in overleg met de Abonnee. Onder SEO werkzaamheden wordt in dit kader verstaan: alle werkzaamheden gericht op het adviseren en verbeteren van de technische structuur van de website(s) van de Abonnee en alle werkzaamheden gericht op het verbeteren van de autoriteit of relevantie van verwijzingen op website(s) van de Abonnee en derden (linkbuilding).

18.2 De Abonnee is zich er van bewust en aanvaardt dat GoAds Marketing de conversiegraad zowel de positie in de zoekresultaten niet kan garanderen. Veranderingen in zoekvolumes, SEO-activiteiten bij concurrenten, eerdere SEO werkzaamheden door derde partijen en updates in de algoritmes van zoekmachines kunnen allemaal invloed hebben op de SEO strategie en resultaten. GoAds Marketing zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van optimale resultaten in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat.

Artikel 19. SEA – Zoekmachine Adverteren

19.1 GoAds Marketing verbindt zich toe de nodige middelen in werking te stellen om advertenties van de Abonnee op het Google Ads platform te plaatsen en zo dus een SEA campagne aan te maken. GoAds Marketing kan van SEA dienstverlener veranderen als de evolutie van de markt dat zou vereisen. De Abonnee is er zich van bewust en aanvaardt dat GoAds Marketing de lokalisatie, de weergavetermijn, de conversiegraad of het aantal klikken per advertentie niet kan garanderen. GoAds Marketing zal een maandelijks budget hanteren zoals genoteerd onder ‘prestatie gekozen door de Abonnee’ op de eerste pagina van de Overeenkomst. GoAds Marketing zal zich inspannen om dat budget maximaal te benutten, er bestaat echter geen garantie dat dit budget wordt bereikt of dat het evenredig gespreid wordt in de tijd.

19.2 De Abonnee kan zelf maandelijks bepalen of hij een ander maandbudget, dan bepaald onder ‘prestatie gekozen door de Abonnee’ op de eerste pagina van de Overeenkomst, wenst te hanteren. Dat kan op een eenvoudig verzoek door contact op te nemen. GoAds Marketing kan een wijziging van maandbudget weigeren zolang er geen afdoende zekerheid is m.b.t. de kredietwaardigheid van de Abonnee.

19.3 Bij een maandbudget hoger dan €500,- worden er door GoAds Marketing extra servicekosten in rekening gebracht a rato van 40% van het maandbudget voor datgene wat de €500,- overstijgt.

19.4 De Abonnee verklaart zich van bewust dat een te laag maandbudget kan resulteren in het niet of onvoldoende activeren van zijn advertenties. Dat ontslaat de Abonnee evenwel niet van de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst.

19.5 Als specialist zal GoAds Marketing zelf de selectie van de sleutelwoorden, de inhoud van de reclameadvertenties, de kosten per klik en de URL verbonden aan deze klikken bepalen, één en ander in overleg met de Abonnee.

19.6 GoAds Marketing zal waken over de opvolging van de campagnes en zal de prestaties meten via een campagnerapport dat maandelijks wordt opgemaakt en zichtbaar is voor de Abonnee. De Abonnee is de enige houder van het account die op zijn naam aangemaakt wordt bij de SEA provider(s).

19.7 GoAds Marketing is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toegang en de goede werking van de zoekmachines zoals Google en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht functioneren , het verdwijnen of de wijziging van voorwaarden verbonden aan de aanmaak en het gebruik van de campagne instrumenten zoals SEA Google Ads.

Artikel 20. SMM – Social Media Marketing

20.1 Prestatie pakket SMM – Social Media Marketing bestaat uit Social Media Adverteren en beheren van de Social Media kanalen. Social Media Adverteren: GoAds Marketing kan 25% van het advertentiebudget gebruiken om via de eigen Social Media kanalen van GoAds Marketing de campagnes te promoten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk en autoriteit van GoAds Marketing wat voor meer weergaven en resultaten kan zorgen. Standaard advertentiebudget voor een Sociaal Media Campagne is € 100,-.

20.2 GoAds Marketing verbindt er zich toe de nodige middelen in werking te stellen om advertenties van de Abonnee op een sociaal medium zoals het Facebook en/of Instagram Ads platform te plaatsen en zo aan Social Media Advertising (SMA) te doen. GoAds Marketing kan van SMA dienstverlener veranderen als de evolutie van de markt dat zou vereisen. De Abonnee is er zich van bewust en aanvaardt dat GoAds Marketing de lokalisatie, de weergavetermijnen, de conversiegraad of het aantal klikken per advertentie niet kan garanderen. GoAds Marketing zal een maandelijks budget hanteren zoals bepaald onder ‘prestatie gekozen door de Abonnee’ op de eerste pagina van de Overeenkomst. GoAds Marketing zal zich inspannen om dat budget maximaal te benutten, er bestaat echter geen garantie dat dit budget wordt bereikt of dat het evenredig gespreid wordt in de tijd.

20.3 Bij een maandbudget hoger dan €500,- worden er door GoAds Marketing extra servicekosten in rekening gebracht a rato van 40% van het maandbudget voor datgene wat de €500,- overstijgt.

20.4 Als specialist zal GoAds Marketing zelf de inhoud van de reclameadvertenties bepalen, één en ander in overleg met de Abonnee. GoAds Marketing zal naast deze advertenties streven om maandelijks maximaal zes contents te delen vanuit sociaal media kanalen van de Abonnee. Deze contents kunnen maandelijks aangeleverd worden door de Abonnee bij eventueel wijzigingen en/of nieuwe acties/voorwaarden. Deze contents kunnen ook zijn, een korte video commercial. Aangeleverde contents zullen gecontroleerd en verbeterd worden voor zover mogelijk, voordat deze online worden gezet. GoAds Marketing heeft het recht te weigeren om een aangeleverde content online te zetten.

20.5 GoAds Marketing zal waken over de opvolging van de advertenties en contents en zal de prestaties meten via een advertentierapport dat wordt opgemaakt en zichtbaar is voor de Abonnee, niet eerder dan bij afloop van de desbetreffende advertentie.

20.6 GoAds Marketing is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toegang en de goede werking van de Social Media zoals Facebook en Instagram en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht functioneren, het verdwijnen of de wijziging van voorwaarden verbonden aan de aanmaak en het gebruik van de advertentie instrumenten zoals Facebook Ads.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op deze algemene- productvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Enschede Nederland.